2013/2014 Teams senioren

Ouwe Syl 1

Leider: Rein Regnerus
Trainer: Johan Helfferich
Verzorgster: Ann Mor
Bovenste rij (vlnr): Johan Helfferich (trainer), Ytzen vd Meij, Arjen Bouma, Gerbrand Smits, Gert-Jan Faber, Peter Wassenaar, Hendrik-Jan vd Meij, Jelmer Helfferich, Berry Mollema, Richard Torensma, Gerard de Vries en Rein Regnerus (leider).
Onderste rij (vlnr): Ann Mor (verzorgster), Nanne-Sjouke Tjepkema, Sjoerd-Jan vd Meij, Jan Koelmans, Remco Keizer, Herman Blonk, Anne Polstra, Tiemen Helfferich, Wesley van Empel en Eppie vd Veer (vlagger).
 
 

Ouwe Syl 2

Leider: Robert de Jong
Trainer: Wiebe Tjepkema
 
 
Bovenste rij (vlnr): Gerrit Zijlstra, Taeke Zijlstra, Jappie vd Veer, Sytse Zijlstra, Wiebe Tjepkema, Peter v/d Dam en Roelof Kooy (vlagger).
Onderste rij (vlnr): Rik Rolleman, Herman Blonk, Auke Heidinga, Robert de Jong, Gert Jan Faber, Jenne Talsma en Richard Torensma. Ontbrekend op de foto: Joas Bus, Johan v/d Zee, Berry Miedema, Arjen Bouma, Nick van Geemert en Sido Rodenhuis.
 
 

Ouwe Syl 3

Leiders: Wiebe Tjepkema, Paul Sebel en Daniel Blonk
Trainer: Wiebe Tjepkema
Bovenste rij (vlnr): Paul Sebel (leider), Henk Torensma, A.P. Keizer, Edzer Sipma, Wiebe Tjepkema (leider), Roelf Brinkman, Simon Visbeek, Benny Hogerhuis en Hendrik Spoelhof.
Onderste rij (vlnr): Rik Rolleman, Johan v/d Zee, Auke Elgersma, Joas Bus, Tjeerd Polstra en David Hartog.
Ontbrekend op de foto: Gjalt Stienstra, Rein Spoelhof, Jouke Cees Zijlstra, Nico Valstar, Hein Koelmans, Daniel Wouters en Daniel Blonk (leider).