2014/2015 Teams senioren

Ouwe Syl 1

Leider/Trainer: Rein Regnerus en Johan Helfferich
Verzorgster: Ann Mor
Bovenste rij (vlnr): Guido Pen (trainer), Jan Koelmans, Arjen Bouma, Sjoerd-Jan vd Meij, ?, Sytse Zijlstra, Anne Polstra, Nanne-Sjouke Tjepkema en Eppie vd Veer (vlagger).
Onderste rij (vlnr): Jan Poelstra (leider), Wesley van Empel, Herman Blonk, ?, Hendrik-Jan vd Meij, Tiemen Helfferich, Gert-Jan Faber, Gerbrand Smits en Berry Mollema.
 
 

Ouwe Syl 2

Leider: Robert de Jong en Taeke Zijlstra
Trainer: Jenne Talsma
 
Bovenste rij (vlnr): Auke Elgersman, Bart, Berry Miedema, Heman Blonk, Sido Rodenhuis, Wesley van Empel, Tjeerd Polstra, Rick Rolleman en Taeke Zijlstra (speler / leider).
Onderste rij (vlnr): Gerrit Zijlstra, Gerbrand Smits, Robert de Jong (speler / leider), Richard Torensma, Jenne Talsma (speler / trainer) en Hendrik-Jan vd Meij.
 

Ouwe Syl 3

Leiders: Wiebe Tjepkema
Trainer: Jenne Talsma
Bovenste rij (vlnr): David Hartog, Jelte Jan v/d Zee, Taeke Sikke Zijlstra, Henk Torensma, Wiebe Tjepkema (leider), Simon Visbeek, Auke Elgersma en Johan v/d Zee.
Onderste rij (vlnr): Friso Keizer, Benny Hogerhuis, Niels v/d Wal, Rein Spoelhof, Joas Bus en Jeroen Torensma.
Ontbrekend op de foto: Paul Sebel, Rick Velting, Joeke Lautenbach, Jouke Cees Zijlstra, Hendrik Spoelhof en Hein Koelmans