2010/2011 Teams senioren

Ouwe Syl 1

Nog geen foto seizoen 2010/2011 beschikbaar.
 
Leider: Herman Blonk
Trainer: Jenne Talsma
Bovenste rij (vlnr): Johan vd Zee, Gerbrand Smits, Jelmer Helfferich, Piet Wassenaar (2e) en Peter Wassenaar.
Middelste rij (vlnr):Tjeerd Polstra (2e), Arjen Bouma, Jan Koelmans, Ytzen vd Meij, Nanne-Sjouke Tjepkema (Wyckels Hallum),
                Rick Toering (2e) en Peter van der Dam.
Onderste rij (vlnr): Vlagger, Ann Morr (verzorgster), Hendrik-Jan vd Meij, A.P. Keizer, Herman Blonk, Richard Wiersma (gestopt),
                Harry Wasch (voormalig trainer) en Gerrit Goudriaan (voormalig leider).
Bindert Poelstra, Niels vd Wal, Rik Rolleman, Sjoerd-Jan vd Meij, Gerard de Vries, Gerrit Zijlstra en Jenne Talsma ontbreken op de foto. 
 
 

Ouwe Syl 2

Geen foto seizoen 2010/2011 beschikbaar.
 
Leider: Robert de Jong
Trainer: Wiebe Tjepkema
Bovenste rij (vlnr): A.P. Keizer, Wouter Torensma (leider gestopt), Rein Spoelhof, Jan Rodenhuis (gestopt), Wiebe Tjepkema,
                Durk vd Meij (gestopt), Sido Rodenhuis, Sjoerd-Jan vd Meij (1e) en Nick van Geemert (3e).
Onderste rij (vlnr): Gerrit Zijlstra (1e), Robert de Jong, Gert-Jan Faber, Jenne Talsma (gestopt/trainer 1e),
                Niels vd Weg (1e) en Johan vd Zee (1e).
Gert-Jan Postma, Anne Polstra, Berry Miedema, Taeke Zijlstra, Tjeerd Polstra, Johan Helfferich, Piet Wassenaar,
Daniël Wouters en Rick Toering ontbreken op de foto. 
 
 

Ouwe Syl 3

Leiders: Willem Reistma, Jouke Zijlstra en Marcel van Geemert
Trainer: Wiebe Tjepkema
Bovenste rij (vlnr): Marcel van Geemert (leider), Roelf Brinkman, Simon Visbeek, Sytse Zijlstra, Frerik de Groot, Benny Hogerhuis,
                Niels vd Wal (2e), Hendrik Spoelhof, Jouke Zijlstra (leider) en Jesse Hermans.
Onderste rij (vlnr): Taeke Zijlstra (2e), Gert-Jan Faber (2e), Jaap van Schoonhoven, Willem Reitsma (leider), Nick van Geemert,
                          Joas Bus en Joeke Lautenbach.
Friso Keizer, Paul Sebel en Jappie vd Veer ontbreken op de foto.